پنجشنبه, 10 خرداد 1403
پنجشنبه, 10 خرداد 1403

روزنامه سفیر ایلام

[ شماره ۴۹۹ ]

سفیر ایلام |

اعلام حمایت حزب سفیران انقلاب اسلامی استان ایلام وسازمان ایران توانمند درغرب کشور از جناب اقای دکتریوسف نوری وزیرپیشنهادی اموزش وپرورش

بامددازالطاف کریمانه ی خداوند بزرگ ،اکنون که فرصتی فراهم شده است تا یکی از نیکوترین وشایسته ترین فرزندان انقلاب اسلامی ازدیاری که کوچه باغش کماکان پراز ترنم لاله هاست وازبدواتقلاب تاکنون ، مردمانش همواره درمیان اشتیاق های شکوفنده ی عدالت خواهی به نقطه ی روشنی ازامید می اندیشند، به عنوان وزیرآموزش وپرورش ازسوی ریاست محترم جمهوری ایت الله سیدابراهیم رییسی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد گردد، ضمن نیکودانی وتجلیل نگری فراوان ازاین اقدام انقلاب گرایانه ومردم محور ، با اعتماد شایسته به برنامه های راهبردی دکتر یوسف نوری به منظور توسعه وارتقای فرآیند مدیریت روزآمدنظام تعلیم وتربیت درکشور وباتوجه به تیزبینی وهوشمندی علمی وفنی وجهادی ایشان درعرصه ی اموزش وپرورش ازمدرسه تا وزارت ، وهم چنین پیشینه ی خدمتگزاری فرهنگی وی دراستان ایلام وتهران بزرگ که مراتب رضایت مندی مردم را فراهم نموده است ،حمایت قاطع خودرا ازاین امر مهم اعلام می نماییم وازپروردگار عالم سرافرازی وتجلی شایستگی های بیشتر برای این برادر گرامی طلب می کنیم.

    عباس صیدی کلهر

دبیرحزب سفیران انقلاب اسلامی استان ایلام ورییس سازمان ایران توانمند درغرب کشور

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان